Mann 20 år ble av UDI utvist på grunn av ett straffbart forhold. Innreiseforbudet ble satt til 5 år. Klage ble inngitt og der anført uforholdsmessighet sett hen til EMK artikkel 8. UNE opphevet vedtaket i nemndmøte. UNEs vedtak var enstemmig. UNE 31.01.18. Prosessfullmektig var advokatfullmektig Maral Houshmand.

Kvinne 62 år sto tiltalt for to tilfeller av forsettlig grovt bedrageri, subsidiært to tilfeller av forsettlig grovt heleri.

Etter to dager i retten ble saken utsatt etter begjæring fra forsvarer med hjemmel i straffeprosessloven § 294. Et sentralt vitne (som selv er tiltalt for de samme forhold i egen sak), nektet å forklare seg.

Det forelå klart brudd på EMK art.6 nr.1, jf. Grunnloven § 95 – retten til å få saken avgjort innen rimelig tid. Det var over 5 år siden det straffbare forhold fant sted og over 3 år siden tiltalte første gang ble avhørt. Påtalemyndigheten så seg nødt til å trekke saken og avgjøre den med tilbud om forelegg for to tilfeller av uaktsomt heleri. Oslo tingrett 15.12.17. Forsvarer var advokat Mardazad.

Utlendingsnemnda (UNE) tapte rettssak i Oslo tingrett om alderstestning av asylsøkere.

En svært viktig seier for rettssikkerhet! Retten konkluderer med at UNEs avgjørelser i samtlige saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering. Retten påpeker også at det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette. Dessuten har retten konkludert med at UNE har benyttet et for lavt beviskrav. Saken ble ført av advokatfullmektig Maral Houshmand fra Advokatfirmaet Aro på vegne av NOAS, samt advokat Jostein Løken fra Advokatfirmaet Elden på vegne av saksøkerne.

Mann 38 år var, sammen med en annen mann 61 år, tiltalt for tre grove tyverier begått ved innbrudd i næringslokaler, samt grovt heleri. Tyvegodset hadde betydelig verdi. Mannen 38 år ble frifunnet iht. forsvarers prosedyre. Dommen er enstemmig og avsagt av Sorenskriveren. Valdres tingrett 23.11.17 – forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad. Advokat Mardazad prosederte - subsidiært - at det er lite gjennomtenkt og uttrykk for uriktig juss når Norges Høyesterett i nyere avgjørelser har uttalt at ”Det bør ikke legges til rette for at den pågrepne kan påvirkes i retning av å oppgi denne retten [til å fremstilles] ved å stille ham i utsikt at samtykke til fengsling vil kunne komme ham til gode ved en eventuell domfellelse.”, jf. HR-2017-1675-A avsnitt 22. Det har lenge vært praksis at det ble utmålt noe lavere straff ved domfellelse dersom den domfelte under varetektsperioden hadde samtykket til fengsling og/eller til at fengslingsspørsmålet kunne avgjøres i såkalt ”kontorforretning” uten at noen av aktørene fysisk møter i retten. Dette er klart prosessøkonomisk og ressursmessig besparende. Advokat Mardazad anførte at underinstansene ikke burde følge Norges Høyesterett på dette punkt, og at det nok vil komme en korrigerende avgjørelse ved snarlig anledning. I motsatt fall bør alle forsvarere møte med sine klienter i rettsmøter ettersom besparelsene ikke gir utslag i straffeutmåling og siden rettssikkerheten øker i følge Norges Høyesterett. Advokat Mardazad anførte at samtykke til kontorforretning ikke reduserer rettssikkerheten. En dommer skal ved kontorforretning fortsatt prøve om lovens vilkår for fengsling er oppfylt. Kontradiksjonen er heller ikke oppgitt ved at forsvareren – også etter konferanse med siktede – kan sende inn merknader til retten. Rettssikkerhetsgarantien er videre i behold ved at en fengslingskjennelse kan ankes. Ettersom mann 38 år ble frifunnet, ble dette ikke et tema for vedkommende. Dog var det aktuelt for medtiltalte mann 61 år og retten sa seg enig med advokat Mardazad. Straffen ble redusert iht. tidligere rettspraksis for mann 61 år.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.