Mann 28 år frifunnet for brudd på innreiseforbud etter utlendingsloven grunnet faktisk uvitenhet. UDI fikk kritikk for utformingen av utvisningsvedtak generelt, herunder at vedtakene (og forhåndsvarsel) tar munnen full i forhold til bl.a. Schengen-regelverket. Tilsvarende kritikk også tildelt bl.a. av Høyesterett i andre saker. Mannen ble løslatt og uttransportert på statens regning. Erstatning for urettmessig straffeforfølgning har mannen også krav på. Øvre Romerike tingrett 09.06.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Mann 29 år var sammen med 3 andre tiltalt for grov narkotikaforbrytelse (Rivotril) og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse, men ble frifunnet for sistnevnte. De øvrige 3 ble dømt. Oslo tingrett 25.04.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Mann 50 år var sammen med sin venn tiltalt for grov narkotikaforbrytelse (Rivotril). Innlandet politidistrikts (tidligere Hedmark politidistrikt) største narkotikasak i 2015. Begge mennene ble dømt i tingretten til hhv. 3,2 år or 4,2 år. Mann 50 år ble deretter frifunnet av lagretten (jury) i ankerunden. Eidsivating lagmannsrett 22.04.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Asylsøker, som var utvist fra Norge med 5 års innreiseforbud i 2014, ble frifunnet av retten selv om han erkjente at han med viten og vilje hadde kommet tilbake til Norge for å søke asyl på nytt. Dommen omhandler flyktningkonvensjonen art.31, jf. art.33, samt rettsuvitenhet, jf. straffeloven (2005) § 26. Dette er en av få dommer (muligens den eneste i nyere tid) hvor flyktningkonvensjonen art.31 er vurdert konkret opp i mot brudd på innreiseforbud etter utlendingsloven. Av nyere rettspraksis er 2 dommer fra 2015 opphevet av lagmannsretten pga. feil lovanvendelse. Retten har foretatt en god selvstendig og juridisk drøftelse og sagt seg enig med forsvarer. Oslo tingrett 13.04.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Tannhelseforetak vant frem med sitt krav om et betydelig beløp med utspring i avtale mot tidligere samarbeidende tannlege og ansatt. Tannhelseforetaket ble også tilkjent saksomkostninger ettersom de vant saken fullt ut. Retten slo fast (ikke overraskende) at muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale, og avviste at avtalen måtte settes helt eller delvis tilside som urimelig slik motparten subsidiært hadde anført. Tannhelseforetaket ble dessuten frifunnet for tannlegens betydelige motkrav. Asker og Bærum tingrett 01.02.16 - prosessfullmektig var advokat Alexander Behrang Mardazad.
© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.