Mann 35 år var tiltalt for 21 grove tyverier begått ved innbrudd, fem grove forsøk på tyverier ved innbrudd og ett grovt heleri. Samtlige forhold hadde funnet sted i private boliger. Mannen erkjente alle forhold, med unntak for det grove heleriet. Han ble dømt iht. egen erkjennelse til 4 år og 4 måneder fengsel, og frifunnet for det grove heleriet iht. forsvarers argumentasjon og prosedyre. Aktor var av den klare oppfatning at mannen også skulle dømmes for heleri, men dette ble avvist av retten da det ikke var foretatt noen sikringshandling og mannens befatning med tyvegodset var konsumert av primærlovbruddet. Dommen er enstemmig. Asker og Bærum tingrett 24.05.17 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Søknad om beskyttelse fra enslig mindreårig asylsøker (EMA) ble avslått på formelt grunnlag med henvisning til dublinregelverket. UDI la til grunn at søkeren var over 18 år på søknadstidspunktet og at han derfor kunne returneres til Bulgaria hvor han hadde avlagt fingeravtrykk. Avslaget ble påklaget av advokat Mardazad. Klagen ble behandlet i full nemnd og ble enstemmig tatt til følge. Det ble lagt vekt på klagerens unge alder og usikkerheten rundt alderstestens konklusjon. Klagerens asylsøknad vil nå bli realitetsbehandlet. 11.05.17 – prosessfullmektig var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Kvinne og hennes barn fra Iran fikk i 2013 endelig avslag fra UNE på søknad om beskyttelse (asyl) og opphold på humanitært grunnlag. Tidligere anmodninger om omgjøring ble ikke tatt til følge. I 2017 ble tidligere vedtak igjen anmodet omgjort. Det ble vist til barnets oppholdstid og tilknytning til Norge. Det ble også vist til at kvinnens ektefelle, barnets far, hadde fått innvilget asyl etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Det ble også vist til at kvinnen og hennes ektefelle hadde fått et nytt barn i 2016. UNE omgjorde tidligere vedtak med henvisning til utlendingsloven § 28 sjette ledd. Det ble lagt til grunn at kvinnen og barnet hadde krav på beskyttelse som følge av avledet forfølgelse av kvinnens ektefelle. Advokatfirmaet Aro gratulerer. 10.05.17 – prosessfullmektig var advokat Seiran Ahmadi.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.