Mann 38 år frifunnet for grovt tyveri av betydelige verdier

Mann 38 år var, sammen med en annen mann 61 år, tiltalt for tre grove tyverier begått ved innbrudd i næringslokaler, samt grovt heleri. Tyvegodset hadde betydelig verdi. Mannen 38 år ble frifunnet iht. forsvarers prosedyre. Dommen er enstemmig og avsagt av Sorenskriveren. Valdres tingrett 23.11.17 – forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad. Advokat Mardazad prosederte - subsidiært - at det er lite gjennomtenkt og uttrykk for uriktig juss når Norges Høyesterett i nyere avgjørelser har uttalt at ”Det bør ikke legges til rette for at den pågrepne kan påvirkes i retning av å oppgi denne retten [til å fremstilles] ved å stille ham i utsikt at samtykke til fengsling vil kunne komme ham til gode ved en eventuell domfellelse.”, jf. HR-2017-1675-A avsnitt 22. Det har lenge vært praksis at det ble utmålt noe lavere straff ved domfellelse dersom den domfelte under varetektsperioden hadde samtykket til fengsling og/eller til at fengslingsspørsmålet kunne avgjøres i såkalt ”kontorforretning” uten at noen av aktørene fysisk møter i retten. Dette er klart prosessøkonomisk og ressursmessig besparende. Advokat Mardazad anførte at underinstansene ikke burde følge Norges Høyesterett på dette punkt, og at det nok vil komme en korrigerende avgjørelse ved snarlig anledning. I motsatt fall bør alle forsvarere møte med sine klienter i rettsmøter ettersom besparelsene ikke gir utslag i straffeutmåling og siden rettssikkerheten øker i følge Norges Høyesterett. Advokat Mardazad anførte at samtykke til kontorforretning ikke reduserer rettssikkerheten. En dommer skal ved kontorforretning fortsatt prøve om lovens vilkår for fengsling er oppfylt. Kontradiksjonen er heller ikke oppgitt ved at forsvareren – også etter konferanse med siktede – kan sende inn merknader til retten. Rettssikkerhetsgarantien er videre i behold ved at en fengslingskjennelse kan ankes. Ettersom mann 38 år ble frifunnet, ble dette ikke et tema for vedkommende. Dog var det aktuelt for medtiltalte mann 61 år og retten sa seg enig med advokat Mardazad. Straffen ble redusert iht. tidligere rettspraksis for mann 61 år.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.