Med dom HR-2019-609-A har Norges Høyesterett enstemmig fastsatt straffen i en narkotikasak som omhandler befatning med 217 kg hasj, til fengsel i 4 år. Straffen har blitt redusert fra 5 år og 6 måneder. Saken gjelder anke over Borgarting lagmannsretts dom LB-2018-9587 av 30.04.18. Forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad. Saken ble i Høyesterett prosedert av advokat Trygve Staff på vegne av adv. Mardazad.

Med beslutning HR-2019-98-U har Norges Høyesteretts ankeutvalg den 23.01.19 fremmet til behandling anke over Borgarting lagmannsretts dom LB-2018-9587 av 30.04.18. Saken gjelder straffutmåling for narkotikaovertredelse. Forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Mann 42 år, som hadde sittet i varetekt siden september 2016, ble i Sandefjord tingrett dømt for grov narkotikaovertredelse til ubetinget fengsel i 3 år og 10 måneder. Han skiftet forsvarer til advokat Seiran Ahmadi og ble av Agder lagmannsrett frifunnet for forsettlig overtredelse. Domfelte fikk straffen redusert til 1 år og 2 måneder.

Med beslutning HR-2018-713-U har Norges Høyesteretts ankeutvalg den 18.04.18 fremmet til behandling anke over Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-122117 av 02.02.18. Saken gjelder straffutmåling for to voldtekter. Anken er fremmet for så vidt gjelder spørsmålet om hvilket fradrag det ved straffutmålingen skal gjøres etter straffeloven § 83 for utholdt frihetsberøvelse (isolasjon). Forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.